• Thời gian : 19h30 ngày 18 tháng 9
  • Địa Điểm : Map Lorencia Server 4
  • Cách chơi : 1: GM Sẽ tập trung mọi người tại cổng Lorencia hướng 3h tạo độ 174 - 127
  • 2: GM sẽ nhận Party của ai nhanh nhất khi GM xuất hiện và đi theo người đó
  • 3 : Người chơi đó sẽ dẫn GM đi đúng 1 vòng Lorencia và quay lại vị trí cũ 174- 127
  • 4 : Người chơi khác sẽ PK người dẫn GM để dành lại quyền Party và dẫn GM đi
  • Khi người dẫn GM đi bị chết thì ngay lập tức party sẽ bị hủy bỏ
  • 5 : Lưu ý người dẫn GM đi không được Party ai khác
  • Phần thưởng : Người cuối cùng dẫn GM về đích sẽ nhận được 3 Ngọc Exellent