Máy chủ sẽ bảo trì trong vòng 30p có thể lâu hơn hoặc nhanh hơn.
Mong ae thông cảm