Bước 1 : Cho đồ cần nâng cấp vào hòm đồ chính.
Bước 2 : Thoát game vào web đăng nhập
Bước 3 : Cho đồ cần ép vào hòm đồ ảo
Bước 4 : Nâng cấp Item bằng máy Chaos